Club S1 Форуми: Форма за регистрация - Club S1 Форуми

Преход към съдържанието

Условия и правила за регистрация

За да продължите, трябва да потвърдите съгласие със следното:


Правила и условия на форума

Предмет на настоящия документ са ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайтовете ClubS1.bg, ClubS1.net, Motoclub.bg, video.clubs1.bg, autocatalog.bg, gotvia.bg и e-spisanie.com (наричани по-долу „Сайтовете"). Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия. Чрез регистрацията си и достъпа до Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД („Издателството") има изключителни права върху „Сайтовете" и само и има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия.
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Издателството не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време тук.


I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ


При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:


1. „Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.


2. „Собствено съдържание" на КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайтовете и/или в дигиталните версии на съответните издания от служители на издателството.


3. „Друго съдържание" е всяка информация, публикувана на www.clubs1.bg от Потребителите.


II. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ


1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че ClubS1.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.


2. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото оборудване необходимо за достъп до World Wide Web, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ClubS1.bg само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


3. Всички права на интелектуална собственост върху Собствено съдържание на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


4. Клуб спийд принт ООД предоставя на Потребителите на сайта ClubS1.bg срещу съответните такси достъп до платени услуги. Условията за ползване на платените услуги може да видите тук.


III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ


1. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на ClubS1.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:
a) при попълване на регистрационната форма да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.


2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ClubS1.bg има право да закрие и/или изтрие информацията без специално уведомяване и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.


3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, ClubS1.bg уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ClubS1.bg


1. Поверителността и сигурността на личните данни на нашите потребители е от първостепенно значение за нас. Настоящата Политика за защита на личните данни на сайтовете ClubS1.bg, ClubS1.net, Motoclub.bg, video.clubs1.bg, autocatalog.bg, gotvia.bg и e-spisanie.com регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.


Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД.


2. Събиране и използване на лични данни. Лични данни са всяка информация, с която може да бъде идентифицирано дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.


3. Какви лични данни събираме? Когато регистрирате акаунт, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.


а) В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.


б) Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.


4. Как използваме личните данни? Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА или РЕКЛАМА.


а) Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.


б) В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.


в) В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.


5. ClubS1.bg си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо при изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.


6. Разкриване пред трети страни. В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори или пред компетентни органи.ClubS1.bg си


7. Защита на личните данни. Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.


ВНИМАНИЕ: Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите. Личната кореспонденция на потребителите във форума е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.


8. Цялост и задържане на личните данни. Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.


9. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.


Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до dpo@clubs1.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок.


10. Има право (но не и задължение) да инсталирме върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Бисквитките могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайтовете и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които бисквитките се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена ТУК.


Политиката за използване на бисквитките може да прочетете по всяко време ТУК.


V. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ


1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ако същото е свободно) и ПАРОЛА за достъп до всички УСЛУГИ на ClubS1.bg, след като извърши процеса на регистрация.


2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.


3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно ClubS1.bg за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността. Също така се съгласява да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).


4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, ClubS1.bg предлага опция за възстановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на електронната поща асоциирана с акаунта при регистрация.


IV. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.


2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или разпространявано по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ чрез УСЛУГГИТЕ на ClubS1.bg . ClubS1.bg не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.


3. Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства ClubS1.bg няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.


4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва правилата за писане във форума и коментари под новините на сайта.


5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на ClubS1.bg, за да:


а) формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини за клиент или партньор на ClubS1.bg или която и да било личност;


б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;


в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на ClubS1.bg, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;


г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, публикувано и/или разпространявано чрез УСЛУГИТЕ;


д) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация, информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или информация, която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;


е) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е търговско, патентно, авторско или друго право на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на ClubS1.bg ;


ж) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин неразрешени рекламни материали, джънк поща, спам, "верижни писма", пренасочени с псевдо събдомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;


з) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;


и) да нарушава нормалната работа на другите потребители на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да участвуват в обмен в реално време ;


к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;


л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони ;


м) да преследва или по какъвто и да е начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;


н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


VII. ДРУГИ


1. КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД си запазва правото да наблюдава и контролира активността на потребителите на Сайта, с цел да следи съблюдаването на настоящите Общи условия, както и правото да редактира или изтрива Друго съдържание, което Издателството смята за нецензурно, обидно или нарушаващо настоящите Общи условия.


2. ClubS1.bg си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.


3. ClubS1.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители административни съобщения и корпоративен нюзлетър на „Клуб Спийд принт" ООД, системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Тези комуникации се считат за част от използването на услугите и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате. Като потребител във форума, може да изберете от контролния панел на профила си да не получавате съобщения от администратора на форума.


4. Регистрирайки се в сайта Вие давате своето съгласие да получавате информационни бюлетини от сайтовете под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване „Клуб Спийд принт" ООД ще Ви предоставя възможност за да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.


5. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на ClubS1.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.


6. ClubS1.bg си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активност в сайта.


37. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че ClubS1.bg е свързан с тази мрежа, ClubS1.bg не гарантира, че потокът информация към и от ClubS1.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.


8. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


1. С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Клуб Спийд принт" ООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.


2. При извършване на промени в Общите условия, „Клуб Спийд принт" ООД довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта ClubS1.bg. „Клуб Спийд принт" ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.


3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.8. буква б чрез изпращане на съобщение до „Клуб Спийд принт" ООД, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Клуб Спийд принт" ООД, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „Клуб Спийд принт" ООД за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта ClubS1.bg, при което „Клуб Спийд принт" ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.


Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на Клуб Спийд принт ООД и влизат в сила считано от 09.02.2009 г.


Изменени, считано от 28.01.2010 г.
Изменени, считано от 25.06.2011 г.
Изменени, считано от 01.03.2016 г.


Изменени, считано от 21.05.2018 г.